Цени на дървени сглобяеми къщи Шумен и Варна

Вал Комфорт Строй

Строителство на дървени сглобяеми къщи по Ваш проект

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТЪПКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

1. Копие от документ за собственост (Нотариален акт)
2. Копие от скица на Поземления имот от действащ регулационен и кадастрален план. Издава се от АГКК ( Агенция Геодезия Кадастър и Картография ) – Съответната Служба по Кадастър на населеното място или Съответната общинска администрация
3. Виза за проектиране - визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. Представлява копие от устройствен план и нанесени линии на застрояване. Издава се от съответната общинска администрация
4. Предварителни проучвания и издадено становище от електроразпределително дружество и сключен предварителен договор с електроразпределително дружество за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа.
5. Предварителни проучвания и издадено становище от ВиК на съответното населено място и сключен предварителен договор с ВиК дружество за присъединяване на обекта към ВиК .
6. Геодезическа снимка на парцела - служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела от геодезист , като е необходимо да се представи скица на имота на геодезиста.
7. Проектиране на технически проект според желанията и решенията на собственика
8. Съгласуване на проекти ЧАСТ ВиК и ЧАСТ Електро в дружествата (ВиК и Електроразпределение според региона)
9. Изготвяне на доклад за съответствие
10. Внасяне на готовия проект в съответната община и издаване на РС (разрешение за строеж)
11. Срок за обжалване от РДНСК - 14 дни.
12. Откриване на строителна площадка и стартиране на строителството.

КАКВА ЩЕ Е ЦЕНАТА?

1. В случай на индивидуално проектиране по Ваше задание окончателната цена се определя от конструктивните изчисления за количествто и качеството на материала, архитектурен проект, тип покрив и покривно покритие, етап на завършеност и не на последно място - местоположение на Вашия имот.
2. В случай на Ваш, вече изработен проект и сте в търсене на фирма изпълнител Вие трябва:
- Да представите Вашия проект за да извлечем, необходимата за Вас информация
- До 5 работни дни, ние ще представим ценово предложение за изпълнение по договорените параметри за Вашата къща
Забележка: Изготвяне на ценово предложение по Ваш готов проект се заплаща, като цената е в размер на 200лв. и се приспада в случай, че продължим да работим заедно при изпълнението.